تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱۱ تهران - آزمایشگاه مجازی شیمی

اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۱۱ تهران

آزمایشگاه مجازی شیمی :

1- طیف نشری خطی هیدروژن

2- پیوند هیدروژنی در آب ویخ

3- محلول بافر

4- آزمایش رادرفورد (2)

Admin Logo
themebox Logo